Ngày 30 tháng 9 năm 2016
Nhằm hoàn thiện chương trình bồi dưỡng đào tạo cho các ngạch kiểm toán viên nhà nước, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, Trường Đào ...