TIN TỨC
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ “TỔ CHỨC KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA”

(khoahockiemtoan.vn) - Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-KTNN ngày 02/8/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2017, thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TrĐT ngày 07/12/2018 của Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017, chiều 26/11/2018 Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 “Tổ chức kiểm toán hoạt động đối với chương trình mục tiêu quốc gia” do Ths Vũ Thị Thanh Hải và ThS Đỗ Chí Thanh, KTNN Chuyên ngành V làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q.Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

 

Đề tài được xây dựng nhằm mục đích hệ thống những vấn đề lý luận về tổ chức kiểm toán hoạt động, về các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phân tích, làm rõ các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức kiểm toán hoạt động các chương trình; phân tích thực trạng tổ chức kiểm toán hoạt động các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia do KTNN thực hiện nhằm chỉ ra những hạn chế, bất cập cần được cải thiện; trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoạt động các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia của KTNN. Đề tài đã nghiên cứu cơ sở lý luận về tổ chức kiểm hoạt động (khái niệm, mục tiêu, phạm vi, tổ chức kiểm toán, đặc điểm phương pháp và quy trình kiểm toán); phân tích đặc điểm của các CTMT, CTMTQG và tác động của các đặc điểm này tới tổ chức kiểm toán hoạt động các chương trình; nghiên cứu được một số kinh nghiệm quốc tế trong kiểm toán hoạt động đối với các chương trình tương tự.

 

Về thực tiễn: Đề tài đã nghiên cứu về tổng quan các CTMT, CTMTQG giai đoạn 2010-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020; nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác kiểm toán hoạt động các CTMT, CTMTQG do Kiểm toán nhà nước thực hiện giai đoạn 2011 - 2015, từ đó chỉ ra những hạn chế và phân tích nguyên nhân hạn chế làm cơ sở đề xuất một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoạt động các CTMT, CTMTQG trong thời gian tới. Thông qua việc đánh giá thực trạng, chỉ ra tồn tại hạn chế trong các giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán và giai đoạn lập báo cáo kiểm toán, từ kết quả nghiên cứu, Đề tài đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoạt động chương trình mục tiêu quốc gia do Kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện: Nâng cao nhận thức về kiểm toán hoạt động; Hướng dẫn và tổ chức áp dụng quy trình, chuẩn mực kiểm toán nhà nước, quy định hồ sơ mẫu biểu về kiểm toán hoạt động vào kiểm toán hoạt động các chương trình quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia; Hoàn thiện tổ chức đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán; Hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; Nâng cao năng lực của kiểm toán viên thực hiện kiểm toán hoạt động; Hoàn thiện cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong nội bộ KTNN.

 

Thay mặt Hội đồng, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn của đề tài đồng thời yêu cầu ban chủ nhiệm làm rõ mục tiêu, nội dung, quy trình, phương pháp của cuộc kiểm toán hoạt động, công tác tổ chức một cuộc kiểm toán hoạt động và xác định được các tiêu chí đánh giá trong cuộc kiểm toán hoạt động với chương trình mục tiêu quốc gia. Hội đồng khuyến nghị ban chủ nhiệm hoàn thiện thêm phần mở đầu của đề tài, cập nhật thông tin, chỉnh sửa một cách thận trọng các nhận định, bổ sung các tiêu chí đanh giá về 3E, đánh giá thực trạng tổ chức kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia để rút ra các mặt làm được, tồn tại và hạn chế của việc kiểm toán này.

Diệu Thúy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 135
  • Tạp chí số 134
  • Tạp chí số 133