TIN TỨC
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ “TỔ CHỨC KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG”

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng ngày 25/12/2019, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổ chức kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên tại Bộ, cơ quan trung ương” do ThS. Nguyễn Lương Thuyết và ThS. Nguyễn Thị Thúy Nhàn làm đồng chủ nhiệm. GS.TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Ban Đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

 

Theo Ban Đề tài, xu thế chung về hoạt động của các cơ quan kiểm toán tối cao đã chuyển dịch từ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ sang kiểm toán hoạt động. Việc chuyển đổi và tập trung vào phát triển nhanh loại hình kiểm toán hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu kịp thời của cơ quan lập pháp khi xem xét, đánh giá giá trị của đồng tiền được chi tiêu từ công quỹ để quyết định việc phân bổ nguồn lực, cũng như các vấn đề quan trọng của quốc gia.

 

Để đáp ứng yêu cầu về tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin hữu ích cho hoạt động giám sát, quản lý, điều hành vĩ mô của cơ quan có thẩm quyền, việc đẩy nhanh kiểm toán hoạt động chi thường xuyên trở nên rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Với lý do đó, việc lựa chọn nghiên cứu Đề tài “Tổ chức kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên tại Bộ, cơ quan trung ương” có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

 

Đề tài gồm 3 Chương: Chương 1- Cơ sở lý luận về tổ chức kiểm toán hoạt động chi thường xuyên tại Bộ, cơ quan trung ương; Chương 2 - Thực trạng tổ chức kiểm toán hoạt động chi thường xuyên tại Bộ, cơ quan trung ương; Chương 3 - Giải pháp hoàn thiện về tổ chức kiểm toán hoạt động chi thường xuyên tại Bộ, cơ quan trung ương.


Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Ban đề tài và đề nghị Ban đề tài đã đóng góp nhiều ý kiến kết cấu, nội dung giúp Ban đề tài hoàn thiện để có chất lượng tốt nhất.

 

GS.TS Đoàn Xuân Tiên phát biểu kết luận tại buổi nghiệm thu

 

Kết luận tại buổi nghiệm thu, GS.TS Đoàn Xuân Tiên đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu tối đa các ý kiến của Hội đồng nghiệm thu. Trong đó, lưu ý một số nội dung: bổ sung, nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chi thường xuyên tại các Bộ, ngành; đánh giá kết quả chi thường xuyên tại các Bộ, ngành, trong đó sử dụng kết quả kiểm toán của KTNN để chỉ ra những hạn chế trong công tác dự toán, thực hiện chi và quyết toán; đánh giá thực trạng, phân tích hạn chế trong công tác tổ chức kiểm toán của KTNN, từ đó đề xuất giải pháp cụ thể về tổ chức, lập kế hoạch, nội dung (chọn chủ đề, mục tiêu, phạm vi, xác định tiêu chí, phương pháp, thu thập bằng chứng…), xây dựng hướng dẫn kiểm toán và giải pháp đưa hướng dẫn kiểm toán vào thực tiễn…

 

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

 

Lâm Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)