Ngày 29 tháng 6 năm 2016
Lễ Khởi động Dự án Chương trình Hiện đại hóa Tài chính công (EU-PFMO) - Hỗ trợ tăng cường năng lực cho Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Liên minh ...