Ngày 14 tháng 2 năm 2016
Được sự đồng ý của Lãnh đạo, cấp ủy Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán (Trường) và thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 của Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên ...