TIN TỨC
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng ngày 8/01/2020, tại trụ sở KTNN 116, Nguyễn Chánh, Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai  khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BCH TW Đảng: Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Hồng Thanh; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và đại diện Lãnh đạo một số Bộ, Ban, Ngành Trung ương; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị

Về phía KTNN có sự tham dự của: Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành, Đoàn Xuân Tiên, Vũ Văn Họa; Đặng Thế Vinh, Nguyễn Tuấn Anh, và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN.

Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành báo cáo với Hội nghị về những kết quả hoạt động của KTNN năm 2019

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo KTNN, Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành đã báo cáo với Hội nghị về những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua. Năm 2019 toàn Ngành đã nỗ lực tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tích cực đổi mới với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm, KTNN đã hoàn thành toàn diện Kế hoạch công tác năm 2019 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác.

Năm 2019, KTNN thực hiện 212 cuộc kiểm toán, đến nay các cuộc kiểm toán đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến 31/12/2019 là 72.837 tỷ đồng. Ngoài ra, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 154 văn bản, nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách tránh thất thoát, lãng phí. Bên cạnh đó, KTNN đã chủ động gửi UBTVQH, Chính phủ, các Đại biểu Quốc hội ý kiến đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2019, dự toán NSNN năm 2020 và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 để Quốc hội xem xét, quyết định.

Việc công khai, cung cấp thông tin kết quả kiểm toán đã được KTNN thực hiện theo đúng quy định của Luật KTNN, Luật Báo chí và các văn bản liên quan. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 sau khi báo cáo Quốc hội đã được KTNN tổ chức họp báo công khai và đăng tải kịp thời trên các phương tiện truyền thông của KTNN. Bên cạnh đó, năm 2019, KTNN đã cung cấp 82 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng; chuyển 05 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo KTNN chụp ảnh với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành.

Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đến ngày 31/12/2019 các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện 63.102 tỷ đồng, đạt 70,4% tổng số kiến nghị xử lý tài chính; đã thực hiện theo kiến nghị của KTNN sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 19 văn bản; tổng hợp kiến nghị xử lý trách nhiệm 29 tập thể và cá nhân theo quy định.

Trong năm 2019, KTNN đã được Chủ tịch Quốc hội phê duyệt chủ trương xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 nhằm tạo cơ sở khoa học cho KTNN tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo đó, Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược, đã chỉ đạo tập trung đánh giá cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ, tổng kết Chiến lược giai đoạn 2010-2020, rút ra bài học kinh nghiệm. Dự thảo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 đã được UBTVQH cho ý kiến để KTNN tiếp tục hoàn thiện theo kế hoạch.

Nổi bật trong năm 2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, trong đó bổ sung, làm rõ một số nội dung quan trọng, như: Quy định cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ về cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán; quyết định việc kiểm toán theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; quyền được truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan... đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của KTNN, qua đó nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm toán, phục vụ thiết thực công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Công tác tổ chức cán bộ và đào tạo được KTNN rất chú trọng. Năm 2019, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành kế hoạch tinh giản biên chế của KTNN trong 03 năm (2019, 2020 và 2021); công tác nhân sự tiếp tục được kiện toàn; KTNN đã thực hiện nghiêm Nghị quyết của Ban cán sự Đảng về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với Đảng viên, công chức, viên chức KTNN; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng hướng dẫn của Trung ương; toàn Ngành đã triển khai kịp thời, có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức; không ngừng mở rộng hợp tác và phối hợp tốt với các Cơ quan Kiểm toán tối cao trên thế giới trong công tác tập huấn, đào tạo cán bộ, công chức, Kiểm toán viên.

Nổi bật trong công tác hợp tác quốc tế năm 2019, KTNN Việt Nam đã thực hiện tốt các nhiệm vụ với vai trò là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; tăng cường mối quan hệ giữa ASOSAI và các tổ chức khu vực và quốc tế, thể hiện xuất sắc vai trò Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI cũng như tham gia ngày càng sâu và có trách nhiệm trong hoạt động các Ban/Nhóm của INTOSAI/ASOSAI/ASEANSAI.

Trong năm, KTNN cũng đã tập trung nguồn lực cho công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học; tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động của KTNN, luôn xác định CNTT hết sức quan trọng, là đột phá mang tính đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của KTNN...

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong năm 2019, đó là: Việc xây dựng KHKT năm 2019 của một số đơn vị trong Ngành còn hạn chế  về thu thập thông tin về các đầu mối, dự án chưa đầy đủ, chính xác, dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện; Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý tài chính mặc dù có nhiều nỗ lực, số thu tuyết đối lớn (63.102 tỷ đồng), nhưng về tỷ lệ thực hiện vẫn còn thấp (đạt 70,4%); Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán mặc chưa đáp ứng yêu cầu, chưa khai thác, phát huy được tốt phần mềm công cụ  CNTT trong công tác kiểm toán; Chấp hành quy định trong hoạt động kiểm toán còn tồn tại, hạn chế như chấp hành thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết, ghi chép nhật ký, việc phát hành báo cáo kiểm toán...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, KTNN đã xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai  gồm:

Khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2019, bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội để triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của ngành đảm bảo chủ động, khoa học, chất lượng và hiệu quả, đặc biệt lãnh đạo nhiệm vụ kiểm toán theo kế hoạch năm 2020 đạt kết quả tốt, hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của KTNN, trọng tâm là: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015...

Tiếp tục hoàn thiện và trình UBTVQH phê duyệt Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 theo Kế hoạch, Chương trình công tác năm 2020 của UBTVQH.

Củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý gắn với kế hoạch tinh giản biên chế của KTNN giai đoạn 2015-2021 theo hướng dẫn của trung ương; đẩy mạnh công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ, công chức của KTNN theo quy định của trung ương gắn với thực tiễn hoạt động của Ngành; kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, nội quy của cơ quan, những công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực hạn chế, có hành vi, thái độ sách nhiễu đối với đơn vị được kiểm toán, vi phạm kỷ luật công vụ.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hoàn thành nhiệm vụ với cương vị là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; lãnh đạo hoạt động tổ chức ASOSAI hoàn thành xuất sắc Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2016-2021 và tham gia tích cực trong vai trò là thành viên Ban Điều hành ASOSAI giai đoạn 2018-2024.

Đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng, đảm bảo đủ cơ sở vật chất cho hoạt động của Ngành, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc ứng dụng CNTT vào hoạt động công vụ; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Đề án phát triển CNTT của KTNN giai đoạn 2015-2020, triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển và kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai quyết liệt và đổi mới Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, Kế hoạch khoa học, công nghệ năm 2020 và thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý đào tạo, quản lý đề tài NCKH theo quy định; tổ chức các cuộc hội thảo thiết thực, hiệu quả.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015, các sự kiện kinh tế - chính trị - xã hội lớn, Đại hội Đảng bộ các cấp; phát huy thế mạnh của loại hình Báo điện tử để lan tỏa kết quả, hình ảnh của KTNN, nâng cao ý thức quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những kết quả đạt được năm 2019 của KTNN. “Với các thành tích đã đạt được, KTNN đã ngày càng tạo được niềm tin với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. KTNN đã thể hiện rõ nét vai trò của mình, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; các kết quả kiểm toán là căn cứ quan trọng để Quốc hội xem xét, quyết định và giám sát việc thực hiện các nội dung về ngân sách nhà nước và đầu tư công. “KTNN cũng giúp Chính phủ kịp thời nắm được tình hình để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành”.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự đồng tình cao với các đề xuất, kiến nghị của KTNN và đề nghị các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để KTNN thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý KTNN quan tâm một số vấn đề về các nhiệm vụ năm 2020:

Luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt và thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của Kiểm toán nhà nước để bảo đảm hoạt động đúng định hướng, xác định đúng mục tiêu, trọng tâm kiểm toán; Chủ động phối hợp và cung cấp các thông tin kịp thời, xác thực phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân địa phương và công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật, trong đó, tập trung kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và các nội dung phục vụ cho đánh giá 5 năm thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Trong hoạt động, đề nghị toàn Ngành và từng Kiểm toán viên nhà nước luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, trách nhiệm, trung thực, bảo đảm nguyên tắc “hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”. Đồng thời, không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động; bảo đảm công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ; phân tích, đánh giá chính xác nguyên nhân để có giải pháp tăng tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN.

Khẩn trương triển khai kế hoạch thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN để các quy định của Luật sớm đi vào thực tiễn; đồng thời, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới liên quan đến hoạt động KTNN nhằm tổ chức thực hiện một cách hiệu quả.

Tập trung hoàn thiện Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của UBTVQH tại phiên họp thứ 40 vừa qua, thể hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay và cập nhật tinh thần của các dự thảo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán nhằm đem lại sự phát triển đột phá, tham gia vào sự phát triển của nền kinh tế số và thích ứng linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng của cách mạng công nghiệp 4.0. Việc tăng cường công nghệ thông tin phải song hành cùng với việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Kiện toàn công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo đội ngũ công chức, Kiểm toán viên trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức, kinh nghiệm phong phú, tính chiến đấu cao, kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giám sát trong hoạt động công vụ; mặt khác, thực hiện các giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, tính gương mẫu, liêm chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của KTNN. Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những cá nhân liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, những biểu hiện sai trái, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, Cơ quan Kiểm toán có uy tín trên thế giới nhằm nâng cao vị trí, hình ảnh của Kiểm toán nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế cũng như có điều kiện tiếp cận nội dung, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán hiện đại, tiên tiến trên thế giới.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị

 

Thay mặt KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trân trọng cảm ơn sự có mặt và các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. “Năm 2019, KTNN đã đạt được 10 dấu ấn và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đạt được thành tích đó là do KTNN nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự quan tâm, phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương; và quan trọng hơn hết là sự cố gắng, nỗ lực của toàn Ngành”.

 

Tổng Kiểm toán nhà nước cam kết, cùng với toàn Ngành KTNN trong thời gian tới sẽ cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt 8 nhiệm vụ với 11 giải pháp đã đặt ra trong kế hoạch công tác năm 2020, đặc biệt tập trung nâng cao đạo đức công vụ, tác phong làm việc, năng lực chuyên môn của đội ngũ Kiểm toán viên, cán bộ, công chức KTNN; tập trung nâng cao ứng dụng CNTT trong  hoạt động kiểm toán.

 

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng KTNN mô hình tòa nhà Quốc Hội; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vụ TCCB và Huân chương lao động Hạng nhì cho KTNN chuyên ngành VI; Huân chương Lao động hạng nhì cho 2 cá nhân của KTNN.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vụ TCCB và Huân chương lao động Hạng nhì cho KTNN chuyên ngành VI.

 

Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng; Tổng Thanh Tra Chính phủ Lê Minh Khái trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho KTNN chuyên ngành Ia và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 cá nhân của KTNN.

 

KTNN cũng đã trao Cờ thi đua của Tổng Kiểm toán nhà nước cho 07 tập thể ; Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước cho 18 cuộc kiểm toán chất lượng vàng; Bằng khen đột xuất của Tổng Kiểm toán nhà nước cho 6 đơn vị và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kiểm toán năm 2019.

Khánh Hòa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)