TIN TỨC
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ “KIỂM TOÁN TRÁCH NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ QUAN CHUYÊN MÔN XÂY DỰNG TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG”

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 11/6/2020, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Kiểm toán trách nhiệm cán bộ quản lý đầu tư xây dựng cơ quan chuyên môn xây dựng trong kiểm toán ngân sách địa phương” do Ths. Trần Văn Thông và  KS. Lê Hữu Tài làm đồng chủ nhiệm; Ths. Lê Minh Nam, Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Đại diện Ban đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu.

 

Theo Ban đề tài, công tác kiểm toán trách nhiệm của cán bộ quản lý cơ quan chuyên môn về xây dựng chưa được quan tâm đúng mức và chưa có tác động lớn đến xã hội. Các báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương đều chỉ ra các tồn tại trong việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng nhưng chưa xác định rõ và cụ thể trách nhiệm và có kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân trong việc quản lý của các cơ quan chuyên môn về xây dựng nên các tồn tại vẫn lặp lại trong các báo cáo kiểm toán. Bên cạnh đó, công tác quản lý đầu tư xây dựng của đơn vị quản lý chuyên môn về xây dựng trong niên độ ngân sách được kiểm toán chưa đánh giá và có kiến nghị trong báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương một cách đầy đủ và toàn diện. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: “ Kiểm toán trách nhiệm cán bộ quản lý đầu tư xây dựng cơ quan chuyên môn xây dựng trong kiểm toán ngân sách địa phương” là cần thiết về mặt lý luận cũng như thực tiễn.

 

Toàn cảnh hội thảo

 

Đề tài được kết cấu thành 2 chương:  Chương 1:  “Những vấn đề lý luận cơ bản và thực trạng kiểm toán trách nhiệm cán bộ quản lý đầu tư xây dựng cơ quan chuyên môn về xây dựng”; Chương 2: “Hoàn thiện kiểm toán trách nhiệm cán bộ quản lý đầu tư xây dựng cơ quan chuyên môn xây dựng trong kiểm toán ngân sách địa phương”.

 

Tại buổi nghiệm thu các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp ý kiến về nội dung, kết cấu, cơ sở lý luận để Ban đề tài tiếp thu chỉnh sửa góp phần nâng cao chất lượng đề tài để khi hoàn thành triển khai vào công tác kiểm toán được hiệu quả.

 

Ths. Lê Minh Nam, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận buổi nghiệm thu.

 

Kết luận buổi nghiệm thu, Ths. Lê Minh Nam, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận nỗ lực của Ban Chủ nhiệm đề tài đã thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra theo quy định. Để hoàn thiện đề tài, Ths. Lê Minh Nam đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu tối đã ý kiến của các thành viên trong Hội đồng; rà soát lại để phần mục tiêu và phương pháp phù hợp và gắn với kết quả nghiên cứu; ở Phần giải pháp nên bỏ phần hướng dẫn về quy trình kiểm toán trách nhiệm mà nên viết theo hướng hoàn thiện công tác tổ chức kiểm toán trách nhiệm để đảm bảo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, cần rà soát thêm về đánh giá về mức độ sai phạm, bổ sung về điều kiện thực hiện các giải pháp…

 

Đề tài được Hội đồng thông qua và xếp loại Khá.

Đăng Khoa


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)