TIN TỨC
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ: “ĐỔI MỚI TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CÔNG CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 9/7/2020, Hội đồng Khoa học KTNN tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp bộ: “Đổi mới tổ chức kiểm toán tài chính, tài sản công của các bộ, cơ quan trung ương của Kiểm toán nhà nước” do TS. Nguyễn Hữu Phúc và Ths. Nguyễn Thị Hải Yến là đồng chủ nhiệm. TS Vũ Văn Họa  - Phó Tổng KTNN làm Chủ tịch Hội đồng.

Ban Chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

 

Theo Ban Chủ nhiệm Đề tài: Kiểm toán tài chính, tài sản công của các bộ, Cơ quan Trung ương là nhiệm vụ quan trọng của Kiểm toán nhà nước. Thời gian qua, việc tổ chức kiểm toán tài chính, tài sản công của Kiểm toán nhà nước tại các bộ, Cơ quan Trung ương đạt được nhiều kết quả tích cực. Thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán nhà nước đã có nhiều kiến nghị xử lý tài chính; đề nghị ban hành, xóa bỏ, sửa đổi nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại các bộ, Cơ quan Trung ương;... từ đó góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý tài chính, tài sản công và lành mạnh nền tài chính quốc gia. Tuy vậy, thực tiễn cũng cho thấy việc xác định mục tiêu, nội dung, phạm vi, phương pháp kiểm toán trong kiểm toán tài chính, tài sản công của các bộ, Cơ quan Trung ương bộc lộ nhiều điểm cần đổi mới, hoàn thiện. Đặc biệt mô hình tổ chức đoàn kiểm toán chủ yếu vẫn theo mô hình truyền thống: hình thức phân tuyến, nhiều cấp, Trưởng đoàn kiểm toán là cấp quản lý trung gian, không trực tiếp thực hiện kiểm toán. Cùng với sự phát triển của Kiểm toán nhà nước, đặc biệt, với yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động thực hiện kiểm toán và quản lý kiểm toán; sự mở rộng nội dung kiểm toán sang kiểm toán hoạt động; sự phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán và quản lý kiểm toán; yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công nói chung và tại các bộ, Cơ quan Trung ương nói riêng,… đã đặt ra sự cần thiết đổi mới công tác tổ chức kiểm toán phù hợp với yêu cầu phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý kiểm toán. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “Đổi mới tổ chức kiểm toán tài chính, tài sản công của các bộ, cơ quan trung ương của Kiểm toán nhà nước” là cần thiết, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với hoạt động kiểm toán của KTNN.

 

Đề tài được kết cấu gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức kiểm toán tài chính, tài sản công của các bộ, Cơ quan Trung ương; Chương II: Thực trạng tổ chức kiểm toán tài chính, tài sản công của các bộ, Cơ quan Trung ương; Chương III: Phương hướng và giải pháp đổi mới tổ chức kiểm toán tài chính, tài sản công của các bộ, Cơ quan Trung ương.

 

Theo đánh giá của Hội đồng khoa học Đề tài đã làm rõ một số vấn đề lý luận chung về tài chính công, tài sản công của các bộ, Cơ quan Trung ương và tổ chức kiểm toán tài chính, tài sản công của các bộ, Cơ quan Trung ương; Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức kiểm toán tài chính, tài sản công của các Bộ, cơ quan Trung ương của KTNN; đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế trong tổ chức kiểm toán tài chính, tài sản công của các bộ, Cơ quan Trung ương.

 

Đồng thời Đề tài đã chỉ ra phương hướng và mục tiêu đổi mới tổ chức kiểm toán tài chính công, tài sản công của các bộ, cơ quan Trung ương. Trên cơ sở đó, đề ra 4 nhóm giải pháp để đổi mới tổ chức kiểm toán và điều kiện để thực hiện các giải pháp.

 

Tuy nhiên ngoài những thành công, kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài cần nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện một số vấn đề như: Nghiên cứu bổ sung thêm về kinh nghiệm quốc tế của các Cơ quan Kiểm toán Tối cao trong việc tổ chức kiểm toán nói chung và kiểm toán tại cơ quan quản lý (Bộ, Cơ quan Trung ương) nói riêng, nhất là việc xác định mục tiêu, nội dung, phạm vi và phương pháp kiểm toán làm căn cứ và cơ sở đề xuất đổi mới về tổ chức kiểm toán của đề tài; Phân tích rõ và đầy đủ hơn về những yếu tố cơ bản tác động đến tổ chức kiểm toán tài chính, tài sản công của các bộ, Cơ quan Trung ương; Nghiên cứu bổ sung thêm các hạn chế từ chính các quy định, quy trình của KTNN dưới góc nhìn khoa học thì sẽ logic và hoàn thiện hơn; Không sử dụng cụm từ “trọng tâm kiểm toán” cho phù hợp với hệ thống Chuẩn mực KTNN và các văn bản hướng dẫn…

 


Toàn cảnh buổi nghiệm thu

 

 Kết luận buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Vũ Văn Họa nhấn mạnh: Đổi mới tổ chức kiểm toán tài chính, tài sản công của các bộ, Cơ quan Trung ương là vấn đề lớn và cấp thiết, có tính chiến lược, đòi hỏi những nhà nghiên cứu phải có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn sâu trong lĩnh vực kiểm toán ngân sách Bộ, Ngành. Do đó, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả của Ban Chủ nhiệm Đề tài trong quá trình tổ chức nghiên cứu. Tuy nhiên, để Đề tài có giá trị ứng dụng cao trong thực tiễn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng, hoàn thiện Đề tài theo yêu cầu.

 

Đề tài đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và xếp loại Khá.

Đăng Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)