TIN TỨC
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỔNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(khoahockiemtoan.vn) - Thực hiện kế hoạch đào tạo của Kiểm toán nhà nước về việc tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm cổng trao đổi thông tin, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước theo hình thức học trực tuyến. Theo đó, các học viên sẽ tham gia học thông qua phần mềm hỗ trợ với hình thức học trực tuyến. Qua 8 tiết học, các học viên được giới thiệu tổng quan về hệ thống công nghệ thông tin của ngành, giới thiệu về Hệ thống Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước; Demo và Hướng dẫn trao đổi, thu thập dữ liệu với đơn vị được kiểm toán của một cuộc kiểm toán cụ thể thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2021 và hướng dẫn thực hành các chức năng trên Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, Cổng trao đổi thông tin của KTNN được xây dựng năm 2020, là kênh trao đổi thông tin đầu tiên và cũng là duy nhất của KTNN đối với các đơn vị được kiểm toán trên môi trường mạng. Hiện nay, KTNN đang triển khai sử dụng phần mềm giai đoạn I và đã có khoảng 800 đơn vị thực hiện đăng ký tài khoản nhằm trao đổi dữ liệu với KTNN theo phương thức điện tử.

 

Phần mềm được xây dựng dựa trên quy định về trách nhiệm gửi Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán Ngân sách, Dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán tại Điều 58 Luật KTNN số 81/2015/QH13; Quy định về trách nhiệm gửi Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán Ngân sách, Dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán tại Quyết định số 03/2019/QĐ-KNNN ngày 16/09/2019; Quyết định số 02/2020/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của KTNN; Quyết định số 07/2016/QĐ-KTNN quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN; Quyết định số 01/2021/QĐ-KTNN quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước; Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN ban hành hệ thống hồ sơ mẫu biểu kiểm toán…

 

Đối với đơn vị được kiểm toán: Cổng trao đổi thông tin hỗ trợ tạo kênh trao đổi thông tin để đơn vị được kiểm toán định kỳ gửi báo cáo theo quy định cho KTNN; hỗ trợ đơn vị được kiểm toán tiếp nhận các yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu khảo sát và tài liệu cho các cuộc kiểm toán của KTNN; hỗ trợ đơn vị được kiểm toán gửi kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán theo kết luận tại báo cáo kiểm toán của KTNN, gửi khiếu nại liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN tại đơn vị, nhận kết quả giải quyết khiếu nại của KTNN.

 

Đối với KTNN: Cổng trao đổi thông tin hỗ trợ KTNN gửi các yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu cho đơn vị được kiểm toán (hoặc đơn vị có liên quan - nếu có); gửi thông báo kết quả kiểm toán, báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán... cho đơn vị được kiểm toán theo các cuộc kiểm toán; khai thác các tài liệu mà đơn vị được kiểm toán gửi cho các cuộc kiểm toán của KTNN theo quy trình kiểm toán.; tiếp nhận thông tin từ các đơn vị được kiểm toán về tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán; tiếp nhận và phản hồi thông tin về kết quả giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật cho các đơn vị được kiểm toán. Việc thu thập dữ liệu trên Cổng trao đổi thông tin trong giai đoạn này sẽ được đẩy xuống các ứng dụng tác nghiệp hiện hành để xử lý theo đúng quy trình. Đồng thời sẽ tạo kho cơ sở dữ liệu tập trung về đơn vị được kiểm toán phục vụ cho hệ thống “Xây dựng nền tảng dữ liệu lớn và hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán” khi dự án này được triển khai trong giai đoạn tới.

 

Khóa học được tổ chức cho các công chức từ Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III, chuyên  ngành V, chuyên ngành VI và các Kiểm toán nhà nước khu vực.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)