TIN TỨC
VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG GẮN VỚI VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ QUỐC GIA

(khoahockiemtoan.vn) - Thực hiện quyết định số 1989/QĐ-KTNN ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Kiểm toán nhà nước về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2020, ngày 20 tháng 12 năm 2021, Hội đồng Khoa học kiểm toán đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong kiểm toán tài chính công gắn với việc nâng cao năng lực quản trị quốc gia” do PGS.TS Nguyễn Đình Hòa (nguyên Q.Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán) và ThS Võ Tiến Thịnh (Phó Kiểm toán trưởng, Kiểm toán nhà nước khu vực II) làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng do GS.TS Đoàn Xuân Tiên làm Chủ tịch. Đề tài được nghiệm thu trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 

Qua gần 35 năm đổi mới, mặc dù đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng quản trị quốc gia của Việt Nam tuy được cải thiện nhưng chưa được như kỳ vọng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của đất nước. Các cuộc tranh luận tại Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, những thể chế nền tảng của kinh tế thị trường đã được nhận thức khá đầy đủ, tuy nhiên nỗ lực xây dựng hoặc vận dụng các thể chế này trong thực tiễn vẫn chưa mang lại kết quả rõ rệt. Nguyên nhân cơ bản là Việt Nam vẫn chưa thiết lập được một môi trường quản trị quốc gia phù hợp và hiện đại, giúp các nỗ lực cải cách thể chế kinh tế có thể tiến xa hơn, bắt kịp với chuẩn mực thế giới. Do vậy, cải cách thể chế kinh tế sẽ khó có thể sâu, rộng và thành công nếu không đi kèm với những nỗ lực cải thiện mạnh mẽ nền quản trị quốc gia.

 

Cho đến nay tại Việt Nam nói chung và Kiểm toán nhà nước nói riêng đã có nhiều công trình nghiên cứu những lợi ích, những đóng góp của Kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao năng lực quản lý tài chính công nói chung hoặc ngân sách nhà nước nói riêng. Tuy bước đầu cũng đã có những công trình nghiên cứu về quản trị quốc gia và năng lực quản trị quốc gia, nhưng cũng cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện gắn kết nghiên cứu những đóng góp của Kiểm toán nhà nước thông qua việc kiểm toán tài chính công với việc nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

 

Đề tài “Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong kiểm toán tài chính công gắn với việc nâng cao năng lực quản trị quốc gia” được nghiên cứu nhằm làm rõ mục tiêu, nội dung, phạm vi, phương pháp và phương thức tổ chức kiểm toán tài chính công để Kiểm toán nhà nước đóng vai trò tích cực trong việc nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài bao gồm những nội dung chính sau đây: Làm rõ những vấn đề lý luận chung về quản trị quốc gia; vai trò quan trọng của kiểm toán tài chính công của Kiểm toán nhà nước trong việc góp phần nâng cao năng lực quản trị quốc gia; Đánh giá thực trạng: Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và quản lý nợ công giai đoạn 2014 đến nay trong việc góp phần nâng cao năng lực quản trị quốc gia; nhận diện được những khó khăn và thách thức trong kiểm toán tài chính công để nâng cao năng lực quản trị quốc gia; Kiến nghị mục tiêu, nội dung, phạm vi và phương thức kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và kiểm toán quản lý nợ công để nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

 


 

Nhận xét về đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao giá trị lý luận và thực tiễn của nghiên cứu, các đề xuất của đề tài có giá trị tham khảo cho Kiểm toán nhà nước. Bên cạnh đó, GS Đoàn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu góp ý thêm rằng Kiểm toán nhà nước đã có nhiều đề tài liên quan đến kiểm toán tài chính công, đề tài này đi sâu nhằm nâng cao quản trị quốc gia, cần tập trung vào vấn đề gia tăng nguồn lực; phân bổ nguồn lực; sử dụng nguồn lực. Đề tài cần làm rõ các vấn đề nâng cao năng lực xây dựng chính sách, nâng cao năng lực quản lý quản trị các nguồn lực, phân tích chính sách và dự báo, năng lực ứng phó... Từ đó phân tích thực trạng công tác kiểm toán thời gian qua cả về nội dung, phạm vi, phương pháp. Hội đồng yêu cầu nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài trên cơ sở các ý kiến tham gia của hội đồng.

 

Đề tài được xếp loại Khá.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)