TIN TỨC
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ “XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÍNH KINH TẾ, HIỆU QUẢ, HIỆU LỰC TRONG KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (ĐTXDCB) NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG”

(khoahockiemtoan.vn) - Chiều 6/1/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng Khoa học KTNN tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong kiểm toán hoạt động chi đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) ngân sách địa phương” do Ths. Trần Minh và Ths. Nguyễn Quang Hợp đồng chủ nhiệm. Ts. Lê Đình Thăng làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

 

Đề tài được kết cấu bởi 03 chương: Chương 1 - Tổng quan một số vấn đề chung về KTHĐ và tiêu chí KTHĐ; Chương 2 - Phân tích, đánh giá thực trạng KTHĐ của KTNN, chỉ ra một số bất cập, hạn chế trong KTHĐ của KTNN nói chung và việc thiết lập tiêu chí KTHĐ chi ĐTXDCB ngân sách địa phương nói riêng; Chương 3 - Xây dựng một số tiêu chí KTHĐ ĐTXDCB trong kiểm toán ngân sách địa phương.

Đại diện Ban đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu với Hội đồng.

 

Theo Ban đề tài, xác định tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đối với các nội dung kiểm toán có vai trò quan trọng mang tính quyết định trong việc thực hiện kiểm toán hoạt động (KTHĐ). Trong những năm qua, KTNN đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các chuẩn mực, hướng dẫn KTHĐ, trong đó có các quy định, hướng dẫn xây dựng tiêu chí KTHĐ. Tuy nhiên, do tính chất mới mẻ, việc vận dụng các quy định, hướng dẫn xác định tiêu chí KTHĐ nói chung, trong các cuộc KTHĐ theo từng chủ đề nói riêng vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và hạn chế. Trong bối cảnh đó, việc lực chọn đề tài nghiên cứu: “Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong kiểm toán hoạt động chi ĐTXDCB ngân sách địa phương là rất cấp thiết.

 

Theo đánh giá của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, đề tài có giá trị khoa học, đã làm rõ cơ sở lý luận, thực trạng về kiểm toán hoạt động và việc xây dựng hệ thống tiêu chí kiểm toán hoạt động trong chi ĐTXDCB ngân sách địa phương của KTNN; đề xuất một số phương pháp xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong kiểm toán hoạt động chi ĐTXDCB ngân sách địa phương. Đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, tài liệu giảng dạy, đào tạo của KTNN; đặc biệt làm tài liệu hướng dẫn kiểm toán trực tiếp cho các KTV, Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán thuộc các KTNN khu vực nói riêng và kiểm toán đầu tư xây dựng của KTNN.

Tuy nhiên, để đề tài có giá trị khoa học cao hơn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban đề tài xem xét chỉnh sửa mục tiêu, phạm vi nghiên cứu; biên tập ngắn gọn, súc tích mục "Những đóng góp mới của đề tài". Cần rà soát lại nội dung ở 3 chương cho phù hợp với  nội dung nghiên cứu. Ở chương 3,  cần rà soát chuyển các nội dung mang tính chất lý luận về chương 1, các nội dung đánh giá thực trạng chuyển về chương 2…; Ban đề tài cần rà soát lại tên các bước trong quy trình kiểm toán theo quy định tại Quyết định 02/2020/QĐ-KTNN và Quyết định 1925/QĐ-KTNN quy định về Hướng dẫn Kiểm toán hoạt động (KTHĐ) cho phù hợp. Rà soát, lược bỏ các nội dung không liên quan trực tiếp đến mục tiêu nghiên cứu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của KTNN; kiểm toán chi ĐTXDCB NSĐP. Nghiên cứu bổ sung lý luận về tiêu chí KTHĐ chi ĐTXDCB NSĐP, trong đó cần làm rõ đặc điểm của chi ĐTXDCB trong NSĐP ảnh hưởng đến việc xác định tiêu chí KTHĐ.

 

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Lê Đình Thăng phát biểu kết luận buổi nghiệm thu.


Kết luận buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Lê Đình Thăng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban chủ nhiệm đề tài trong quá trình tổ chức nghiên cứu. Đề tài đã được tổ chức nghiên cứu một cách nghiêm túc và công phu, có giá trị lý luận và ứng dụng thực tiễn. Kết quả nghiên cứu cơ bản đáp ứng được các yêu cầu đặt ra, song còn một số hạn chế nhất định cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện.      

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại khá.

Đăng Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)