TIN TỨC
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ “GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 20/12/2022, tại Hà Nội, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay”. Đề tài do Ths. Nguyễn Văn Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Ths. Vũ An Huy - KTNN Chuyên ngành Ia đồng chủ nhiệm. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

 

Đề tài được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán của KTNN; Chương 2 - Thực trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán của KTNN; Chương 3 - Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán của KTNN.

 

Theo Ban Đề tài, trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động kiểm toán đã được KTNN, đặc biệt quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng. KTNN đã đầu tư cơ sở về CNTT gắn với việc đầu tư hệ thống máy móc, hạ tầng CNTT và một số phần mềm căn bản nhằm xây dựng “nền tảng” cho các ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán.

 

KTNN cũng đã hoàn thiện việc xây dựng và ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý điều hành và quản lý hoạt động kiểm toán, từng bước phát huy hiệu quả trong hoạt động kiểm toán, góp phần tăng cường tính chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả kiểm toán. Bên cạnh đó, KTNN đã ban hành Chiến lược phát triển và Kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tăng cường năng lực phát triển và ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán.

 

Đại diện Ban đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng.

 

Hiện nay, hầu hết các đơn vị trong Ngành đã và đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả các khâu của hoạt động kiểm toán, đem lại hiệu quả cao, có tính đột phá, đã đem lại kết quả rất tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán cũng còn một số hạn chế nhất định, trong đó khó khăn nhất là việc KTNN chưa có các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và công cụ hỗ trợ việc tìm kiếm, thu thập, khai thác, đối chiếu thông tin phục vụ hoạt động kiểm toán; phần lớn các công đoạn trong hoạt động kiểm toán về cơ bản hiện nay vẫn đang thực hiện thủ công, chưa được hỗ trợ bởi những công cụ, công nghệ thông minh.

 

Ngoài ra, mặt bằng trình độ thao tác, sử dụng các cộng cụ CNTT của nhiều kiểm toán viên vẫn còn rất hạn chế, chưa theo kịp được với những đòi hỏi mới, nhất là yêu cầu của cuộc cánh mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay, phần nào cũng hạn chế tiến trình đẩy mạnh ứng dụng CNTT rộng rãi trong toàn Ngành.

 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán của KTNN, Ban Đề tài nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng hạ tầng ứng dụng đồng bộ phục vụ hoạt động kiểm toán của KTNN đáp ứng yêu cầu của Chiến lược phát triển và Kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay.

 

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đánh giá đóng góp nhiều ý kiến hữu ích về nội dung, hình thức, phạm vi nghiên cứu và những nội dung mang tính lý luận để  Ban đề tài  hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng của Đề tài. 

 

Đề tài được Hội đồng thông qua và xếp loại Khá.

Tùng Lâm

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)