NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
RÀ SOÁT VƯỚNG MẮC, CẢI CÁCH THỦ TỤC THUẾ, HẢI QUAN
Bộ Tài chính sẽ thực hiện rà soát giảm tối thiểu 10% số thủ tục hành chính thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% số thủ tục hành chính thuế; sửa đổi, bổ sung 100% quy trình liên quan đến kê khai, nộp thuế của người nộp thuế.
Rà soát vướng mắc, cải cách thủ tục thuế, hải quan