KIỂM TOÁN VÀ DOANH NGHIỆP
DỰ KIẾN HOÀN THÀNH 90% KẾ HOẠCH CỔ PHẦN HÓA DNNN
(khoahockiemtoan.vn) Theo tổng hợp của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, dự kiến tới hết năm 2015, cả nước sẽ hoàn thành 90% kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) của giai đoạn 2011-2015.
Dự kiến hoàn thành 90% kế hoạch cổ phần hóa DNNN