LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN
THAM GIA TPP: GIỮ ỔN ĐỊNH QUY MÔ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(khoahockiemtoan.vn) Việc cắt giảm gần như 100% dòng thuế theo cam kết của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ dẫn tới giảm nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN) đối với hàng hóa nhập khẩu, nhưng tác động giảm này không lớn
Tham gia TPP: Giữ ổn định quy mô thu ngân sách nhà nước