LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI BỀN VỮNG
Doanh nghiệp xã hội (DNXH) đã và đang ngày càng khẳng định những đóng góp thiết thực cho kinh tế, góp phần thực hiện an sinh xã hội.
Phát triển doanh nghiệp xã hội vì sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững