LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN
BƯỚC ĐỘT PHÁ MỚI CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(khoahockiemtoan.vn) - Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, tất cả các thành phần kinh tế đều phải tiến hành đổi mới và cải cách để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Bước đột phá mới cho đơn vị sự nghiệp công lập

Không thể nằm ngoài xu thế này, đối với đơn vị sự nghiệp công lập cũng đang trên lộ trình đổi mới toàn diện, hướng đến chất lượng dịch vụ công cao hơn. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.