KIỂM TOÁN VÀ DOANH NGHIỆP
QUY ĐỊNH MỚI VỀ KẾ TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT, NHẬP KHẨU
(Khoahockiemtoan.vn) - Ngày 10/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Nhằm giúp các đối tượng liên quan thực hiện đúng các quy định của Bộ Tài chính, bài viết tập trung làm rõ những nội dung cơ bản của quy định này.
Quy định mới về kế toán thuế đối với hàng xuất, nhập khẩu

Ảnh minh họa. nguồn: PLE

Thông tư 174/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính áp dụng cho các đơn vị hải quan gồm Tổng cục Hải quan; Cục hải quan và các đơn vị tương đương, Chi cục hải quan và các đơn vị tương đương trong việc thực hiện công tác kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Nội dung cơ bản của Thông tư quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các công việc có liên quan đến kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cụ thể:

Thứ nhất, đối tượng và phạm vi áp dụng: Kế toán được thực hiện trong ngành Hải quan từ cấp Tổng cục, cấp Cục và cấp chi cục hay tương đương. Theo Điều 16 đã quy định rất cụ thể đó là:

- Tại Tổng cục Hải quan: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành quy định về kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu ở các bộ phận kế toán trong toàn ngành Hải quan; Tổng hợp báo cáo kế toán nghiệp vụ thuế xuất khẩu, nhập khẩu toàn ngành, phân tích các thông tin báo cáo phục vụ yêu cầu quản lý nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, đề xuất những nội dung cần bổ sung, sửa đổi về kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt…

- Tại các Cục Hải quan và tương đương: Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị mình đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật thuế, hải quan và pháp luật kế toán. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành quy định về kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại các đơn vị cơ sở thuộc sự quản lý của đơn vị mình;

Tổng hợp báo cáo, phân tích các thông tin kế toán xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đơn vị theo yêu cầu quản lý; lập và nộp báo báo gửi cơ quan cấp trên đúng thời hạn quy định; Trường hợp Cục Hải quan không phân cấp công tác kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu đến cho Chi cục thì Cục Hải quan phải thực hiện công việc kế toán của các Chi cục chưa được phân cấp, công việc cụ thể theo quy định…

- Tại các Chi cục Hải quan và tương đương: Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu và cập nhật vào hệ thống kế toán; Thực hiện việc tổng hợp số thuế theo tờ khai, theo thông báo điều chỉnh, viết biên lai, thu thuế, thu lệ phí; Lập báo cáo và nộp lên Cục Hải quan đúng thời hạn quy định; Đề xuất những nội dung cần bổ sung, sửa đổi về kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu và báo cáo lên Cục Hải quan; Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị mình đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật thuế, hải quan và pháp luật kế toán.

Thứ hai, chế độ kế toán: Bao gồm các mục hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống Tài khoản kế toán, Sổ kế toán và hệ thống Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

- Hệ thống chứng từ kế toán: Mẫu chứng từ phải thực hiện theo đúng các quy định về kế toán hiện hành. Sau khi ghi chép vào chứng từ sẽ thực hiện luân chuyển chứng từ theo theo trình tự luân chuyển chứng từ để làm căn cứ ghi chép vào sổ kế toán, cũng như ký chứng từ kế toán. Mẫu chứng từ in sẵn phải được bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục nát. Séc và giấy tờ có giá (nếu có) phải được quản lý như tiền. Việc phân cấp in, quản lý và phân phối các chứng từ kế toán thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

- Hệ thống tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu: Được xây dựng và thiết kế phù hợp với yêu cầu quản lý, chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của cơ quan hải quan và phải đảm bảo các yêu cầup hù hợp với Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), Luật Kế toán, Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan, tổ chức bộ máy và tổ chức thông tin của cơ quan hải quan các cấp; Phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế, tài chính liên quan đến nghiệp vụ quản lý thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thanh toán với NSNN của cơ quan hải quan các cấp;

Thuận lợi cho việc thu thập, xử lý, khai thác và cung cấp thông tin bằng các chương trình, ứng dụng tin học, đảm bảo khả năng giao diện của hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu với Hệ thống thông tin quản lý NSNN tại Kho bạc Nhà nước (TABMIS) và các hệ thống thông tin khác.

Danh mục hệ thống tài khoản kế toá