LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN
CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP FDI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
(Khoahockiemtoan.vn) - Bên cạnh những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khu vực này cũng đã bộc lộ một số vấn đề như tình trạng chuyển giá, trốn thuế, gây thất thu ngân sách, tác động không tốt đến môi trường đầu tư của Việt Nam…
Chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI: Thực trạng và giải pháp

Bài viết phản ánh hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đề xuất một số giải pháp hạn chế thực trạng này…