NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ ĐẦU NĂM TIẾP TỤC DUY TRÌ ỔN ĐỊNH
(khoahockiemtoan.vn) -  Trong Báo cáo tình hình kinh tế tháng 1/2016, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) khẳng định, tháng đầu năm thị trường tài chính tiền tệ nước ta vẫn ổn định nhờ ổn định của kinh tế vĩ mô được duy trì.
Thị trường tài chính - tiền tệ đầu năm tiếp tục duy trì ổn định