NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
KẾ TOÁN VIÊN ĐÓNG VAI TRÒ THEN CHỐT TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
(khoahockiemtoan.vn) - Trước những diễn biến gia tăng về vấn nạn môi trường đang rất được quan tâm tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales - ICAEW thực hiện chuỗi hội thảo chuyên môn gắn liền với đề tài mang tính toàn cầu này với tên gọi: “Kế toán trong phát triển bền vững” nhằm đưa ra những góc nhìn và gợi mở cho doanh nghiệp hướng đi đúng đắn khi hoạch định chiến lược phát triển dài hạn
Kế toán viên đóng vai trò then chốt trong phát triển bền vững