TIN TỨC
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÍNH HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ TRONG KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN”

(khoahockiemtoan.vn) - Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-KTNN ngày 02/8/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2017, thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TrĐT ngày 20/11/2018 của Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017, chiều 26/11/2018 Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018 “Xây dựng tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn” do Ths Lê Minh Hưng và CN Cù Hoàng Đức, KTNN Chuyên ngành V làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q.Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

 

Hiện tại, trong kiểm toán Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của KTNN, tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả chưa được xây dựng, vì vậy trong hoạt động kiểm toán, KTV đang vận dụng tiêu chí để đánh giá. Đề tài “Xây dựng tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn” nghiên cứu và hệ thống hóa những lý luận cơ bản về xây dựng các tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm toán; trình bày khái quát tổng quan về chương trình mục tiêu quốc gia và các tiêu chí đanh giá tính hiệu lực, hiệu quả của chương trình mục tiêu quốc gia; thực trạng vận dụng tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả vào kiểm toán chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của KTNN; từ đó xây dựng tiêu chí kiểm toán tính hiệu lực, hiệu quả của Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

 

Nhận xét về Đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính thiết thực và ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Qua kết quả nghiên cứu, đề tài đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Đề tài đã đánh giá thực trạng vận dụng tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do KTNN thực hiện giai đoạn 2012 – 2015. Qua đó chỉ ra được những mặt làm được cũng như hạn chế trong hoạt động kiểm toán và đặc biệt là hạn chế bất cập trong hệ thống văn bản hướng dẫn kiểm toán đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả chương trình làm cơ sở cho việc định hướng, xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đề tài cũng đã đề xuất các giải pháp xây dựng các tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

 

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa đã đưa ra khuyến nghị đối với Ban đề tài như: hoàn thiện lại phần mở đầu một cách cô đọng; chỉnh sửa lại một số chương, mục, tiểu mục đảm bảo tính tương thích giữa tên gọi và nội dung, kết cấu lại đảm bảo tính logic gắn kết và cân đối giữa các chương mục. Về mặt lý luận, không chỉ phải làm rõ về tính hiệu quả khi kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia mà phải làm rõ tính hiệu lực, hiệu quả khi kiểm toán Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là gì. Đồng thời Hội đồng cũng đưa ra một số khuyến cáo để Ban đề tài tiếp thu, chỉnh sửa tối đa.

 

Đề tài đạt yêu cầu nghiệm thu.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 135
  • Tạp chí số 134
  • Tạp chí số 133